admin@binhanhoa.com
  +84 168.3490.388
  +84 650.381.8787
VTEM skitter

Lễ Trao Chứng Chỉ CAMBRIDGE

VTEM skitter

Lễ Trao Chứng Chỉ CAMBRIDGE

VTEM skitter

Lễ Trao Chứng Chỉ CAMBRIDGE

LỊCH HỌC ANH VĂN THIẾU NHI, ANH VĂN GIAO TIẾP, TOIEC THÁNG 9/2015 TẠI CƠ SỞ III  THÁI HÒA, BÌNH DƯƠNG

LỊCH HỌC ANH VĂN THIẾU NHI, ANH VĂN GIAO TIẾP, TOIEC THÁNG 9/2015 TẠI CƠ SỞ II  TÂN PHƯỚC KHÁNH, BÌNH DƯƠNG

LỊCH HỌC ANH VĂN THIẾU NHI, ANH VĂN GIAO TIẾP, TOIEC THÁNG 8/2015 TẠI CƠ SỞ III THÁI HÒA, TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG

LỊCH HỌC ANH VĂN THIẾU NHI, ANH VĂN GIAO TIẾP, TOIEC THÁNG 6/2015 TẠI CƠ SỞ III THÁI HÒA, TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG

LỊCH HỌC ANH VĂN THIẾU NHI, ANH VĂN GIAO TIẾP, TOIEC THÁNG 7/2015 TẠI CƠ SỞ III THÁI HÒA, TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG

LỊCH HỌC ANH VĂN THIẾU NHI, ANH VĂN GIAO TIẾP, TOIEC THÁNG 5/2015 TẠI CƠ SỞ III THÁI HÒA, TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG

Các học viên xuất sắc

Các học viên có thành tích cao ở trung tâm chúng tôi